"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอสบปราบ "อุทยานดอยจง มั่นคงวัฒนธรรม งามล้ำน้ำตกแม่ไซงู เชิดชูบ่อน้ำทิพย์ อ่างนับสิบรอบเมือง ฟูเฟื่องเรื่องดินขาว พร่างพราวปลาหลากพันธุ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

\\\\เรื่อง มหาดไทยกําชับจังหวัด ติดตามสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาอย่างเข้มข้น*****มหาดไทยได้สั่งการทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมป้องกันกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ โดยดําเนินการเร่งด่วนใน ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดที่มีท่าอากาศยานและความเสี่ยงจากการเดินทางระหว่างประเทศ ๒) ดําเนินการตามมาตรการและแนวทางการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาที่กระทรวง สาธารณสุขกําหนด การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และการกักโรค ด้านการประสาน เตรียมพร้อมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ยา เวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรค และด้านการสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชน ๓) สร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ของ เชื้อไวรัสโคโรนา โดยใช้กลไกของฝ่ายปกครอง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์และ สาธารณสุข อสม.ประจําหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ในการประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ สถานการณ์และแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคที่ถูกต้อง รวมถึงป้องกันข่าวปลอมที่อาจทําให้ เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน***ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานภาครัฐและ แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ไม่เผยแพร่หรือแชร์ส่งต่อข้อมูลข่าวลือ รวมถึงระมัดระวังป้องกันตนเอง รวมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง สถานที่แออัด ไม่อยู่ ใกล้ชิดผู้มีอาการทางเดินหายใจ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโคโรนา หากมีข้อสงสัยหรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค ๑๔๒๒\\\\\เรื่อง เกษตรกรไทย ร่วมใจ “หยุดเผา” ในไร่นา ลดปัญหาฝุ่นละออง***** กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรทุกท่าน ร่วมด้วยช่วยกัน งดการเผา เศษวัชพืช หรือซากพืชในพื้นที่ทําการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรทั้งพื้นที่สวนและไร่นาในช่วงเดือน มกราคมจนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งท่านทั้งหลายทราบหรือไม่ว่าผลเสียที่เกิดขึ้นจากการเผานั้น จะทําลายธาตุอาหารในดิน ดินเสื่อมโทรม ทําลายสุขภาพเป็นอันตรายต่อชีวิต ทําให้เกิดฝุ่นละออง หมอกควัน และก๊าซพิษ เป็นเหตุให้โลกร้อน อากาศแปรปรวน ส่งผลกระทบไปถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ ยังผิดกฎหมายอีกด้วย****สําหรับข้อแนะนําและวิธีการที่สามารถใช้ทดแทนการเผาในพื้นที่การเกษตร พี่น้องเกษตรกร สามารถทําได้โดยใช้วิธีการไถกลบตอซังหรือเศษวัชพืชเพื่อใช้บํารุงดิน นํามาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ นํามาใช้ เป็นพลังงานทดแทน นํามาใช้เพาะเห็ดเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร หรือพืชบางชนิดน้ํามาเป็นอาหารสัตว์ได้ด้วย\\\\\เรื่อง ธอส. ลดดอกเบี้ยและเงินงวดผ่อนชําระ ๖ เดือน ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว****ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เตรียมกรอบวงเงิน 6,000 ล้านบาท จัดทํา “มาตรการ ช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า” อาทิ ไกด์นําเที่ยว พนักงานโรงแรม ผู้ประกอบการรายย่อยที่ขายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน รวมถึงอาชีพอื่นๆ ที่แสดง หลักฐานให้ธนาคารตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจริง โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวด ผ่อนชําระไม่เกิน 5 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ 0.00% ต่อปี เพื่อลดภาระหนี้ที่ผ่อนชําระกับ ธอส.ทุกวัตถุประสงค์การกู้ สําหรับลูกค้าปัจจุบันของ ธอส. ที่กู้และจดทะเบียนจํานองหลักประกันกับ ธนาคารก่อนวันเริ่มมาตรการนี้และได้รับผลกระทบด้านรายได้ และยังได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องอีกด้วย***ทั้งนี้ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยื่นคําร้องเพื่อเข้าร่วมมาตรการได้ที่สาขาของธนาคาร อาคารสงเคราะห์ทุกแห่ง และทํานิติกรรมระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หรือภายใต้ กรอบวงเงินที่ธนาคารกําหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้า สัมพันธ์ (Caแ Center) โทร ๐ ๒๒๔๕๙000 หรือ www.ghbank.co.th////

ระบบค้นหา

รวมประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP ปี ๒๕๖๓ ทต.สบปราบ จ.ลำปาง

รวมประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปี ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลสบปราบ จ.ลำปาง 

วัน-เดือน-ปี รายการ
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อแก๊สหุงต้มโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลสบปราบ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร เทศบาลตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เหมาบริการทำความสะอาดอาคาร เทศบาลตำบลสบปราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเวรยามรักษาความปลอดภัยเทศบาลตำบลสบปราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒   เช่าที่ดินเพื่อทิ้งขยะและกำจัดขยะโดยการฝังกลบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา อปท.ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างซ่อมรถขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๐ - ๙๔๓๘ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการอาหารกลางวัน
วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อแก๊สหุงต้มโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลสบปราบ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างสถานที่แปรงฟันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย หมู่ ๑ ตำบลสบปราบ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสบปราบ
วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนซอยข้างสำนักงานเทศบาลฯ บริเวณที่ กม. ๐.๒๑๔ หน้าบ้านนางติ๊บ โม้ป้อ หมู่ ๗ ตำบลสบปราบ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสบปราบ
วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ภายในป่าช้า หมู่ 1 ตำบลสบปราบ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสบปราบ
วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงป้ายชุมชนสบปราบใต้ หมู่ ๑๔ ตำบลสบปราบ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสบปราบ
วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อถ้วยรางวัล โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างตกแต่งสถานที่และแต่งรถขบวนแห่ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างวงดนตรี โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุอุปกรณ์และวัสดุไฟฟ้า โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการส่งเสริมทักษะผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปัจฉิมนิเทศ
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง่ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ภายในป่าช้า หมู่ 1 ตำบลสบปราบ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสบปราบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนซอยข้างสำนักงานเทศบาลฯ บริเวณที่ กม. ๐.๒๑๔ หน้าบ้านนางติ๊บ โม้ป้อ หมู่ ๗ ตำบลสบปราบ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสบปราบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสถานที่แปรงฟันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย หมู่ ๑ ตำบลสบปราบ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสบปราบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง่ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ภายในป่าช้า หมู่ 1 ตำบลสบปราบ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสบปราบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงป้ายชุมชนสบปราบใต้ หมู่ ๑๔ ตำบลสบปราบ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสบปราบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศเชิญชงน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสถานที่แปรงฟันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย หมู่ ๑ ตำบลสบปราบ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสบปราบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนซอยข้างสำนักงานเทศบาลฯ บริเวณที่ กม. ๐.๒๑๔ หน้าบ้านนางติ๊บ โม้ป้อ หมู่ ๗ ตำบลสบปราบ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสบปราบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อโครงการกีฬาสัมพันธ์ภายในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อโครงการกีฬาสัมพันธ์ภายในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างออกแบบดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ของเทศลบาลตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างเหมาและบริการ
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ เช่าค่าจ้างเหมาและบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒  ซื้อแก๊สหุงต้มโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลสบปราบ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานแผนงานและงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว คือ เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างรถตู้ปรับอากาศ โครงการทัศนศึกษาสานสัมพันธ์ครูนักเรียนและผู้ปกครอง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ป้ายประชาสัมพันธ์ กระจกอลูมิเนียมบานเลื่อน จำนวน 2 ชุด
วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสบปราบ ตาม่แบบแปลนเทศบาลตำบลสบปราบ
วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสบปราบ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสบปราบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ กระจกอลูมิเนียมบานเลื่อน จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อแก๊สหุงต้มโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลสบปราบ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อของรางวัล โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าปละหมอกควัน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างจัดทำหนังสือคู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น เพื่อใช้ในโครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างจัดทำหนังสือคู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น เพื่อใช้ในโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข ๕๔๕๐ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อถุงบรรจุทรายและเชือกฟาง โครงการสร้างฝายชะลอการไหลของน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลสบปราบ ร่วมกับ ชุมชน หมู่ ๑ และ หมู่ ๑๓ ตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อแก๊สหุงต้มโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลสบปราบ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณที่ กม. ๐.๒๕๕ ข้างสวนนายนวล อุ่นแก้ว หมู่ ๑๔ ตำบลสบปราบ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสบปราบ
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม รถยนต์โตโยต้า วีโก้ หมายเลขทะเบียน กจ ๖๓๙๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม รถยนต์โตโยต้า วีโก้ หมายเลขทะเบียน กจ ๖๓๙๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. บริเวณที่ กม. ๐.๒๕๕ ข้างสวนนายนวล อุ่นแก้ว หมู่ ๑๔ ตำบลสบปราบ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสบปราบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. บริเวณที่ กม. ๐.๒๕๕ ข้างสวนนายนวล อุ่นแก้ว หมู่ ๑๔ ตำบลสบปราบ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสบปราบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อกระจกโค้งพร้อมเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๘๒๗๙ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อชุดดุริยางค์ โครงการยกระดับดุริยางค์ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อกระจกโค้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๒๑๕๕ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างซ่อมแซมรถขยะเขียว หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๘๒๙๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อแก๊สหุงต้มโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลสบปราบ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงอาคารเรียนเทศบาลพัฒน์ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย หมู่ ๑ ตำบลสบปราบ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสบปราบ
วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยข้างบ้านนายจำเนียร พุทธิมา ถึงลำห้วยแม่สมัย หมู่ ๓ ตำบลสบปราบ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสบปราบ
วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๘๒๗๙ ลำปาง และรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๒๒๘๖ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา (เครื่องเล่นสนาม (กลางแจ้ง) พร้อมติดตั้ง สำหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ปี) ให้กับโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๘๒๗๙ ลำปาง และรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๒๒๘๖ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อโครงการมหกรรมวิชาการโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา (เครื่องเล่นสนาม (กลางแจ้ง) พร้อมติดตั้ง สำหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ปี) ให้กับโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยข้างบ้านนายจำเนียร พุทธิมา ถึงลำห้วยแม่สมัย หมู่ ๓ ตำบลสบปราบ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสบปราบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยข้างบ้านนายจำเนียร พุทธิมา ถึงลำห้วยแม่สมัย หมู่ ๓ ตำบลสบปราบ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสบปราบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างตัดชุดดุริยางค์ โครงการยกระดับวงดุริยางค์ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อชุด DLTV ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างจัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเย็บหน้ากากผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างก่อสร้างลาน คสล. บริเวณหน้าศูนย์ปฏิบัติการชุมชน หมู่ 2 ตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างปรับปรุงลานออกกำลังกายบริเวณศูนย์ปฏิบัติการชุมชน หมู่ ๑๓ ตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมถมลูกรังบริเวณลำเหมืองข้างบ้านนายณรงค์ ปาริชาติ หมู่ 7 ต.สบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างก่อสร้างลาน คสล. ด้านหลังฌาปนสถานภายในป่าช้าบ้านสบทก หมู่ 3 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อโต๊ะหมู่บูชา ให้กับโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเปลี่ยนคอมเพลสเซอร์เครืิ่องปรับอากาศ Fujibishi หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๒-๕๑-๐๐๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่
วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเปลี่ยนคอมเพลสเซอร์เครืิ่องปรับอากาศ Fujibishi หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๒-๕๑-๐๐๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อครุภัณฑ์์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อครุภัณฑ์์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่
วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาบริการทดสอบดิน โดยวิธี BORING TEST จำนวน ๕ หลุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บท ๗๔๑ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บท ๗๔๑ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 12 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างบริการล้างเครื่องปรับอากาศสำนักงานเทศบาลตำบลสบปราบและอาคารหอประชุมเทศบาลตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างงานขุดลอกลำห้วยร่องป๋วย ตั้งแต่ฝายน้ำล้นห้วยร่องป๋วยถึงสระเก็บน้ำโทกแม่วัง หมู่ ๒ ตำบลสบปราบ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๒๘๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์งดสูบบหรี่โลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อโครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ร่างเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ ของเทศบาลตำบลสบปราบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อเครื่องออกกำลังกาย เพื่อติดตั้งในเขตชุมชนสบปราบใต้ หมู่ ๑๔ ตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานแผนงานและงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง (ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลฯ) หมู่ 3 ตำบลสบปราบ
วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งภายในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อจัดซื้อโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 32000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อโครงการธนาคารขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ให้กับโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลง ๑ เครื่อง ๑๐๐ KVA แบบครบวงจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔ ๕๒ ๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยบ้านนายก้ำ สิบต๊ะ บ้านเลขที่ ๑๗ หมู่ ๑ ตำบลสบปราบ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณหน้าบ้านนางจันทร์ขาว ต๊ะคิงษา หมู่ ๑ ตำบลสบปราบ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยบ้านนายโสภณ ต๊ะคิงษา บ้านเลขที่ ๔๔ หมู่ ๑ ตำบลสบปราบ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อจัดซื้อโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พิมพ์ อีเมล

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของเทศบาลตำบลสบปราบ จ.ลำปาง

  1. แผนการจัดซื้อ
  2. ประกาศราคากลาง
  3. ร่างเอกสารประกวดราคา
  4. ประกาศเชิญชวน
  5. ประกาศรายชื่อ
  6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

08 กรกฎาคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

08 กรกฎาคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
next
prev