"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอสบปราบ "อุทยานดอยจง มั่นคงวัฒนธรรม งามล้ำน้ำตกแม่ไซงู เชิดชูบ่อน้ำทิพย์ อ่างนับสิบรอบเมือง ฟูเฟื่องเรื่องดินขาว พร่างพราวปลาหลากพันธุ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

\\\\เรื่อง มหาดไทยกําชับจังหวัด ติดตามสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาอย่างเข้มข้น*****มหาดไทยได้สั่งการทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมป้องกันกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ โดยดําเนินการเร่งด่วนใน ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดที่มีท่าอากาศยานและความเสี่ยงจากการเดินทางระหว่างประเทศ ๒) ดําเนินการตามมาตรการและแนวทางการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาที่กระทรวง สาธารณสุขกําหนด การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และการกักโรค ด้านการประสาน เตรียมพร้อมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ยา เวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรค และด้านการสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชน ๓) สร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ของ เชื้อไวรัสโคโรนา โดยใช้กลไกของฝ่ายปกครอง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์และ สาธารณสุข อสม.ประจําหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ในการประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ สถานการณ์และแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคที่ถูกต้อง รวมถึงป้องกันข่าวปลอมที่อาจทําให้ เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน***ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานภาครัฐและ แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ไม่เผยแพร่หรือแชร์ส่งต่อข้อมูลข่าวลือ รวมถึงระมัดระวังป้องกันตนเอง รวมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง สถานที่แออัด ไม่อยู่ ใกล้ชิดผู้มีอาการทางเดินหายใจ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโคโรนา หากมีข้อสงสัยหรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค ๑๔๒๒\\\\\เรื่อง เกษตรกรไทย ร่วมใจ “หยุดเผา” ในไร่นา ลดปัญหาฝุ่นละออง***** กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรทุกท่าน ร่วมด้วยช่วยกัน งดการเผา เศษวัชพืช หรือซากพืชในพื้นที่ทําการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรทั้งพื้นที่สวนและไร่นาในช่วงเดือน มกราคมจนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งท่านทั้งหลายทราบหรือไม่ว่าผลเสียที่เกิดขึ้นจากการเผานั้น จะทําลายธาตุอาหารในดิน ดินเสื่อมโทรม ทําลายสุขภาพเป็นอันตรายต่อชีวิต ทําให้เกิดฝุ่นละออง หมอกควัน และก๊าซพิษ เป็นเหตุให้โลกร้อน อากาศแปรปรวน ส่งผลกระทบไปถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ ยังผิดกฎหมายอีกด้วย****สําหรับข้อแนะนําและวิธีการที่สามารถใช้ทดแทนการเผาในพื้นที่การเกษตร พี่น้องเกษตรกร สามารถทําได้โดยใช้วิธีการไถกลบตอซังหรือเศษวัชพืชเพื่อใช้บํารุงดิน นํามาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ นํามาใช้ เป็นพลังงานทดแทน นํามาใช้เพาะเห็ดเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร หรือพืชบางชนิดน้ํามาเป็นอาหารสัตว์ได้ด้วย\\\\\เรื่อง ธอส. ลดดอกเบี้ยและเงินงวดผ่อนชําระ ๖ เดือน ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว****ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เตรียมกรอบวงเงิน 6,000 ล้านบาท จัดทํา “มาตรการ ช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า” อาทิ ไกด์นําเที่ยว พนักงานโรงแรม ผู้ประกอบการรายย่อยที่ขายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน รวมถึงอาชีพอื่นๆ ที่แสดง หลักฐานให้ธนาคารตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจริง โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวด ผ่อนชําระไม่เกิน 5 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ 0.00% ต่อปี เพื่อลดภาระหนี้ที่ผ่อนชําระกับ ธอส.ทุกวัตถุประสงค์การกู้ สําหรับลูกค้าปัจจุบันของ ธอส. ที่กู้และจดทะเบียนจํานองหลักประกันกับ ธนาคารก่อนวันเริ่มมาตรการนี้และได้รับผลกระทบด้านรายได้ และยังได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องอีกด้วย***ทั้งนี้ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยื่นคําร้องเพื่อเข้าร่วมมาตรการได้ที่สาขาของธนาคาร อาคารสงเคราะห์ทุกแห่ง และทํานิติกรรมระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หรือภายใต้ กรอบวงเงินที่ธนาคารกําหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้า สัมพันธ์ (Caแ Center) โทร ๐ ๒๒๔๕๙000 หรือ www.ghbank.co.th////

รวมประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP ปี ๒๕๖๑ ทต.สบปราบ จ.ลำปาง

  • รวมประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปี ๒๕๖๑

  • เทศบาลตำบลสบปราบ จ.ลำปาง

วันที่  ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑       ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่  ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างเหมาดนตรี โครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างจัดตกแต่งสถานที่ งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่  ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047044758)
วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างจัดทำซุ้มพิธีสืบชะตาหลวงโครงการวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุตามโครงการจัดการงานวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างซ่อมแซม รถขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๐ - ๙๔๓๘ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างซ่อมแซมแป้นบาสเกตบอล สนามกีฬาโทกแม่วัง หมู่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑      ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑      ซื้อแก๊สหุงต้มโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลสบปราบ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑     ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑     ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นยา) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บบ ๘๐๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-9438 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑    ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-9438 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการรณงค์งดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการสถานศึกษาและคณะครู ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   วัสดุเครื่องแต่งกาย ( ชุดดับเพลิง )
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   ซื้อซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   ซื้อแก๊สหุงต้มโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลสบปราบ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑        ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑       จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑      ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑      ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑      ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑      ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑      ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑      โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑      โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑      ซื้อโครงการจัดทำปรับปรุงและพัฒนาแผนบริหารงานโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑      จ้างย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑      ซื้อโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑      ซื้อโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑      วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑     จ้างเหมาย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑      ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑      ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑      ซื้อวัสดุ โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑      จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านนางจินดา เวชโช หมู่ 3 ตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑     จ้างขยายผิวจราจรสองข้างทางถนนซอยศาลพ่อปู่ ถึงทางหลวงชนบท (ม.2 - ม.1) ช่วงระหว่างบ้านนายจันทร์ เตจ๊ะ ถึงสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า หมู่ 2 ตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑      จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างบ้านนายวินัย สายแจ้ หมู่ 7 ตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑      ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะกลมเอนกประสงค์ฯและตู้กระจกบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑      ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑      ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑      ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑       จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑      ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกชั้นเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑      ซื้อแก๊สหุงต้มโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลสบปราบ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑       ซื้อผ้าใบเต็นท์ ขนาด 4 x 8 เมตร จำนวน 5 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑       จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานและทาสี อาคารบ้านพักพนักงานเทศบาล และอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑       ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำเย็นแบบถังคว่ำ ๑ หัวก๊อก จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑       ซื้อเก้าอี้พลาสติก ให้กับโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑       ซื้อวัสดุสำนักงาน ธงตราสัญลักษณ์ (รัชกาลที่ ๑๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑     ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าไฮเกรด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑     จ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนข้างบ้านนายนวล บุญยืน ถึงศูนย์ปฏิบัติการชุมชนบริเวณหน้าบ้านนายเฉลียว ชะระ หมู่ 13 ตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑      จ้างขยายผิวจราจรสองข้างทางถนนราษฎร์อำนวย ช่วงระหว่างตั้งแต่ถนนพหลโยธินถึงสามแยกหน้าบ้าน นายธนกร วงศ์สืบ หมู่ 2 ตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑      จ้างก่อสร้างถนน คสล.ยกระดับบริเวณศูนย์ปฏิบัติการชุมชน หมู่ 13 ตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑    ซื้อวัสดุสำนักงาน ธงตราสัญลักษณ์ (รัชกาลที่ ๑๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑    ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าไฮเกรด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑    ซื้อป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูล รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑    ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้เอนกประสงค์ จำนวน 100 ตัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑    ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ทรายอะเบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑    ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑    จ้างซ่อมแซมรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๔๓๘ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑    ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องคอริ่งเจาะคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑    ซื้อเก้าอี้พลาสติก ให้กับโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑    จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๒๘๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑    จ้างทำเบ้าหล่อเทียน โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(วันเข้าพรรษา) ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างเหมาบริการทดสอบดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างออกแบบอาคาร คสล.2 ชั้น
วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อโครงการพัฒนางานธุรการ การเงิน และพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  จ้างซ่อมแซมประตูเหล็กม้วน อาคารเทศบาลพัมน์ ๑ (สีชมพู) โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดโซฟา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างซ่อมแซมรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๔๓๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ซื้อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา ระดับขนาด 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อโครงการงานทะเบียนวัดผลและประเมินผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ซื้อโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดอกเจาะเครื่องคอริ่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อเครื่องช่วยสอน จำนวน ๑๐ เครื่อง ให้กับโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างโครงการส่งเสริมทักษะผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง สว่านแท่น ขนาด 5/8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อแก๊สหุงต้มโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลสบปราบ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างซ่อมแซมรถขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๐ - ๙๔๓๘ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างปรับปรุงห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลสบปราบ หมู่ 14 ต.สบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสายภายในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟกระพริบเตือนสัญญาณจราจร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อติดตั้งระบบกรองน้ำและระบบส่งน้ำในโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกชั้นเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ซื้อเครื่องช่วยสอน จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ แผน โครงการอาหารกลางวัน
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ จ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ห้องน้ำและห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ จ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ห้องน้ำ และห้องประชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒จำนวน ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ แผน โครงการอาหารกลางวัน
วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ร่างเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ จ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ ๑๒ ที่นั่ง โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา อปท.ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ จ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ ๑๒ ที่นั่ง โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา อปท.ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ซื้อแก๊สหุงต้มโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลสบปราบ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ซื้อถ้วยรางวัล โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ซื้อพลุเปิดงาน โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์และค่าบริการพื้นที่เว็บไซต์พร้อมระบบ ของเทศบาลตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างดนตรีแสดงสด โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑  จ้างเหมาบริการทดสอบคุณภาพน้ำ ตามโครงการเผ้าระวังตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อแก๊สหุงต้ม โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลสบปราบ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อโครงการการแข่งขันกีฬาภายในสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อโครงการการแข่งขันกีฬาภายในสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกชั้นเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างรถตู้ปรับอากาศ ๑๒ ที่นั่ง ตามโครงการทัศนศึกษาสานสัมพันธ์ครู นักเรียนและผู้ปกครอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๒๒๘๖ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างทำป้ายไวนิลและป้ายโฟมบอร์ด โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ภัย งานป้องกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ภัย งานป้องกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   

พิมพ์ อีเมล

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของเทศบาลตำบลสบปราบ จ.ลำปาง

  1. แผนการจัดซื้อ
  2. ประกาศราคากลาง
  3. ร่างเอกสารประกวดราคา
  4. ประกาศเชิญชวน
  5. ประกาศรายชื่อ
  6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
next
prev