สถานที่ติดต่อ

เลขที่ ๒๒๒ ม. ๓ ถ.พหลโยธิน
ค.สบปราบ อ.สบปราบ
จ.ลำปาง ๕๒๑๗๐

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๔๒๙-๖๒๒๔ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง : saraban@sobprablp.go.th 
Site_E-mail : sobprapcity@gmail.com 

Text Here
ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

\\\\🌸🌸🌳สำนักงานเทศบาลตำบลสบปราบ จ.ลำปาง เลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ๓ ถนนพหลโยธิน ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ๕๒๑๗๐ ☎️ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๔๒๙-๖๒๒๔🎁🎁Webpage : https://www.facebook.com/Sobprablp.go.th/🌸🌸🌸Website : https://www.sobprablp.go.th🌸🌸🌸วิสัยทัศน์ (Vision) "เทศบาลตำบลสบปราบ เป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม สะอาด มีความสะดวก สบาย และสงบสุข" 🌸🌸 เรื่อง มหาดไทยกําชับจังหวัด ติดตามสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาอย่างเข้มข้น*****มหาดไทยได้สั่งการทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมป้องกันกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ โดยดําเนินการเร่งด่วนใน ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดที่มีท่าอากาศยานและความเสี่ยงจากการเดินทางระหว่างประเทศ ๒) ดําเนินการตามมาตรการและแนวทางการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาที่กระทรวง สาธารณสุขกําหนด การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และการกักโรค ด้านการประสาน เตรียมพร้อมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ยา เวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรค และด้านการสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชน ๓) สร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ของ เชื้อไวรัสโคโรนา โดยใช้กลไกของฝ่ายปกครอง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์และ สาธารณสุข อสม.ประจําหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ในการประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ สถานการณ์และแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคที่ถูกต้อง รวมถึงป้องกันข่าวปลอมที่อาจทําให้ เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน***ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานภาครัฐและ แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ไม่เผยแพร่หรือแชร์ส่งต่อข้อมูลข่าวลือ รวมถึงระมัดระวังป้องกันตนเอง รวมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง สถานที่แออัด ไม่อยู่ ใกล้ชิดผู้มีอาการทางเดินหายใจ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโคโรนา หากมีข้อสงสัยหรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค ๑๔๒๒\\\\\เรื่อง เกษตรกรไทย ร่วมใจ “หยุดเผา” ในไร่นา ลดปัญหาฝุ่นละออง***** กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรทุกท่าน ร่วมด้วยช่วยกัน งดการเผา เศษวัชพืช หรือซากพืชในพื้นที่ทําการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรทั้งพื้นที่สวนและไร่นาในช่วงเดือน มกราคมจนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งท่านทั้งหลายทราบหรือไม่ว่าผลเสียที่เกิดขึ้นจากการเผานั้น จะทําลายธาตุอาหารในดิน ดินเสื่อมโทรม ทําลายสุขภาพเป็นอันตรายต่อชีวิต ทําให้เกิดฝุ่นละออง หมอกควัน และก๊าซพิษ เป็นเหตุให้โลกร้อน อากาศแปรปรวน ส่งผลกระทบไปถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ ยังผิดกฎหมายอีกด้วย****สําหรับข้อแนะนําและวิธีการที่สามารถใช้ทดแทนการเผาในพื้นที่การเกษตร พี่น้องเกษตรกร สามารถทําได้โดยใช้วิธีการไถกลบตอซังหรือเศษวัชพืชเพื่อใช้บํารุงดิน นํามาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ นํามาใช้ เป็นพลังงานทดแทน นํามาใช้เพาะเห็ดเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร หรือพืชบางชนิดน้ํามาเป็นอาหารสัตว์ได้ด้วย\\\\\เรื่อง ธอส. ลดดอกเบี้ยและเงินงวดผ่อนชําระ ๖ เดือน ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว****ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เตรียมกรอบวงเงิน 6,000 ล้านบาท จัดทํา “มาตรการ ช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า” อาทิ ไกด์นําเที่ยว พนักงานโรงแรม ผู้ประกอบการรายย่อยที่ขายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน รวมถึงอาชีพอื่นๆ ที่แสดง หลักฐานให้ธนาคารตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจริง โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวด ผ่อนชําระไม่เกิน 5 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ 0.00% ต่อปี เพื่อลดภาระหนี้ที่ผ่อนชําระกับ ธอส.ทุกวัตถุประสงค์การกู้ สําหรับลูกค้าปัจจุบันของ ธอส. ที่กู้และจดทะเบียนจํานองหลักประกันกับ ธนาคารก่อนวันเริ่มมาตรการนี้และได้รับผลกระทบด้านรายได้ และยังได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องอีกด้วย***ทั้งนี้ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยื่นคําร้องเพื่อเข้าร่วมมาตรการได้ที่สาขาของธนาคาร อาคารสงเคราะห์ทุกแห่ง และทํานิติกรรมระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หรือภายใต้ กรอบวงเงินที่ธนาคารกําหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้า สัมพันธ์ (Caแ Center) โทร ๐ ๒๒๔๕๙000 หรือ www.ghbank.co.th////

                  

รวมประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP ปี ๒๕๖๒ ทต.สบปราบ จ.ลำปาง

View access
Public
Alias
e-gp2561-3
Captcha
captcha
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
773
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"author":"","rights":"","xreference":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2018-07-27 12:06:14
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

รวมประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปี ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลสบปราบ จ.ลำปาง 

วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑       ซื้อแก๊สหุงต้มโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลสบปราบ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าหนองแอ่ง ซอยโรงสีข้าวนายสุคำ ชุมภู หมู่ 13 ตำบลสบปราบ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้อของรางวัลกรแสดงและวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งซุ้ม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้อชุุด DLTV ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งซุ้ม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จ้างทำป้ายโฟมบอร์ด ป้ายไวนิล และป้ายพีพีบอร์ด ตามโครงการร้านอาหารร่วมใจรณรงค์ลดการใช้โฟมบรรจุอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดทำป้ายพลาสวู๊ดพร้อมโซ่คล้องป้าย ตามโครงการร้านอาหารร่วมใจรณรงค์ลดการใช้โฟมบรรจุอาหาร
วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้อวัสดุฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มแม่บ้านและสตรีอาสาพัฒนา ประจำปี 2562 (กิจกรรมการทำกระเป๋าผ้าด้นมือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการสถานศึกษาและคณะครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยเข้าบ้านนางออน นิลใจ หมู่ ๘ ตำบลสบปราบ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยเข้าบ้านนางออน นิลใจ หมู่ ๘ ตำบลสบปราบ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ โครงการกีฬามวลชนสบปราบสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยข้างบ้านนางเรียม กัลยา บ้านเลขที่ ๑๓๗/๑ หมู่ ๑๔ ตำบลสบปราบ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันไฟป่าหมอกควัน ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกชั้นเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จ้างซ่อมแซมรถขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๐-๙๔๓๘ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้อแก๊สหุงต้มโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลสบปราบ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาบริการเวรยามรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ ล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างรถบัสโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้ออุปกรณ์บีบอัดก้อนพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟกระพริบเตือนสัญญาณจราจร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์งดการใช้โฟมในงานศพ
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ แผน จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี 2561
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒  จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๒๒๘๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการลดพลาสติก เลิกใช้โฟม ใช้ถุงผ้าตะกร้าไปตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อโครงการมหกรรมวิชาการโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แผน จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี 2561
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้อแก๊สหุงต้มโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลสบปราบ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อโครงการปัจฉิมนิเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ทำป้ายไวนิล โครงการรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562
วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๒๒๘๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง ให้กับโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อโครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามกิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกชั้นเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน พ ๑๘๐๗ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อโครงการค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บท ๗๔๑ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการธนาคารขยะ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกชั้นเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อโครงการค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อแบตเตอรี่ ใชัสำหรับรถขยะเขียว หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๘๒๙๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้อแก๊สหุงต้มโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลสบปราบ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาบริการลงผังสิ่งปลูกสร้างในการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาดนตรี โครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ให้กับโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ให้กับโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒  จ้างก่อสร้างหลังคาตลาดสดเทศบาลตำบลสบปราบ หมู่ 14 ตำบลสบปราบ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ให้กับโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ โครงการอบรมกีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างซ่อมแซมรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๙๔๓๘ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานผู้บริหาร จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างลงผังสิ่งปลูกสร้างในการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้อแก๊สหุงต้มโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลสบปราบ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักปลัดเทศบาลตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ (สังฆทาน) โครงการประเพณีบ่อโข้ง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานให้กับโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อต้นรวงผึ้ง โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะและเก้าอี้ ผู้บริหาร) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อโครงการธนาคารขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุเกี่ยวกับการจราจร (กระจกโค้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ภัย งานป้องกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อชุดดุริยางค์ ให้กับโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย ตามโครงการยกระดับดุริยางค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำไตรมาส ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุสำนักงาน ไตรมาสที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างทำผ้าคลุมเก้าอี้ทรงตัวยู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างจ้างเหมาบริการลงผังสิ่งปลูกสร้างในการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อแก๊สหุงต้มโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลสบปราบ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบีย พ 1807 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อจัดทำปรับปรุงและพัฒนาแผนบริหารงานโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกชั้นเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๒๒๘๖ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อโครงการฟันสวย ยิ้มสดใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในวัยเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกชั้นเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกชั้นเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อโครงการหนูๆจ๋า มาหุ่นดีกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อชุดดุริยางค์ ให้กับโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย ตามโครงการยกระดับดุริยางค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างโครงการหนูๆจ๋า มาหุ่นดีกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อโครงการหนูๆจ๋า มาหุ่นดีกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อโครงการส่งเสริมทักษะผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างโครงการส่งเสริมทักษะผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างลงผังสิ่งปลูกสร้างในการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อแก๊สหุงต้มโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลสบปราบ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 7 คัน เพื่อใช้ในโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานหนะ งานป้องกัน ฯ จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อโครงการงานทะเบียนวัดผลและประเมินผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย ร่วมใจงดใช้โฟม ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อชุดกีฬาฟุตบอล จำนวน 70 ชุด เพื่อใช้ในโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บบ ๘๐๖๔ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างซ่อมแซมรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๔๓๘ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างซ่อมแซมรถขยะเขียว หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๘๒๙๘ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อโครงการส่งเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๙๔๓๘ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกชั้นเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ให้กับโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุสำนักงาน ไตรมาสที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์โตโยต้าวีโก้ หมายเลขทะเบียน กจ ๖๓๙๖ ลำปาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อแก๊สหุงต้มโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลสบปราบ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างซ่อมแซมรถยนต์โตโยต้า วีโก้ หมายเลขทะเบียน กจ ๖๓๙๖ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างจัดทำหนังสือจุลสารเทศบาลตำบลสบปราบ จำนวน 500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ อโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างฝาย คสล.ลำห้วยแม่สมัย บริเวณสะพานหลังสำนักงาน หมู่ 3 ตำบลสบปราบ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างซ่อมรถขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๐ - ๙๔๓๘ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุยานพานหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พิมพ์ อีเมล

หมวดข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด

หมวดข่าวสำนักปลัดเทศบาลตำบลสบปราบ

 1. สำนักปลัด
 2. งานพัฒนาชุมชน
 3. งานกิจการสภา
 4. งานป้องกันฯ
 5. งานแผนงานฯ
 6. งานการเจ้าหน้าที่
 7. งานนิติการ
28 พฤศจิกายน 2565
hits (28 hits)
วันจันทร์ที่ 28 พ.ย.2565 ตั้งแต่ เวลา ...
22 พฤศจิกายน 2565
hits (49 hits)
ประมวลภาพงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ...
04 พฤศจิกายน 2565
hits (78 hits)
เมื่อ วันศุกร์ที่ 4 พ.ย.2565 เวลา ...
31 ตุลาคม 2565
hits (114 hits)
เทศบาลตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ ...
28 ตุลาคม 2565
hits (86 hits)
วันศุกร์ที่ 28 ตค 65 เทศบาลตำบลสบปราบ ...
อ่านข่าวในหมวดนี้
อ่านข่าวในหมวดนี้
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
next
prev

หมวดข่าวกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 1. สาธารณสุขฯ
 2. งานกองทุนฯ
29 พฤศจิกายน 2565
hits (34 hits)
1 vote
วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา ...
08 กันยายน 2565
hits (229 hits)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ก.ย.2565 ตั้งแต่ ...
06 กันยายน 2565
hits (258 hits)
วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.00 ...
05 กันยายน 2565
hits (285 hits)
เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ก.ย.2565 ...
อ่านข่าวในหมวดนี้
30 กันยายน 2564
hits (628 hits)
สนับสนุนงบประมาณ กลุ่ม อสม. ...
30 กันยายน 2564
hits (598 hits)
ได้สนับสนุนงบประมาณให้กลุ่ม อสม. ...
31 สิงหาคม 2564
hits (618 hits)
ได้สนับสนุนงบประมาณ กลุ่ม อสม. ...
อ่านข่าวในหมวดนี้
next
prev

หมวดข่าวกองคลัง

อ่านข่าวในหมวดนี้

ป้ายประชาสัมพันธ์กองคลัง

ระบบการเงิน กองคลัง

 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 2. รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
 3. รายงานการเงิน ทต.สบปราบ
 4. รายงานกำกับฯ
 5. สัญญาจ้าง
อ่านต่อทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
next
prev

 

 

 

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

 

Q&A ถามตอบข้อสงสัย

หัวข้อในหมวดหมู่นี้: Q&A ถามตอบข้อสงสัย - กระดานสนทนา ทต.สบปราบ

01 ธันวาคม 2565

สำนักงานเทศบาลตำบลสบปราบ เลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ๓ ถนนพหลโยธิน ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ๕๒๑๗๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๔๒๙-๖๒๒๔ . Q&A ถามตอบข้อสงสัย - กระดานสนทนา ทต.สบปราบ