เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 

WorkSP-322-01-page-001.jpg

 

 box001.gif