งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลตำบลสบปราบ จ.ลำปาง)

WorkSP-317-003-page-001.jpg

box001.gifWorkSP-317-003-page-001.jpg