สถานที่ติดต่อ

๒๒๒ หมู่ที่ ๓ ถ.พหลโยธิน ต.สบปราบ
อ.สบปราบ จ.ลำปาง ๕๒๑๗๐

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๔๒๙-๖๒๒๔ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง : 
saraban@sobprablp.go.th 
Site_E-mail :  
sobprabplant@gmail.com 

View access
Public
Alias
2018-06-15-08-52-51
Captcha
captcha
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
987
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2019-06-28 11:07:53
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๒
เทศบาลตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 

WorkSP-322-02-page-001.jpg

 

 box001.gif