ห้องสมุดกฏหมาย

Written on . Posted in ห้องสมุดกฏหมาย

๑ พระราชบัญญัติเทศบาล-พ.ศ.2496-แก้ไขเพิ่มเติมถึง-ฉบับที่-14-พ.ศ.2562๑ พระราชบัญญัติเทศบาล-พ.ศ.2496-แก้ไขเพิ่มเติมถึง-ฉบับที่-14-พ.ศ.2562

๒ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

๓ ประมวลกฎหมายอาญา(แก้ไขปรับปรุง ฉบับที่ ๒๑ พ.ศ. ๒๕๕๑)

๔ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖

๕ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖ (แก้ไขปรับปรุง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๓)

๖ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

๗ พรบ.กำหนดราคาปานกลางของที่ดินสำหรับประเมินภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๒๙

๘ พรบ.จัดระเบียบการจอดยานยนต์ในพเขตเทศบาล สุขาภิบาล พ.ศ.๒๕๐๓

๙ พรบ.จัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ.๒๕๒๗

๑๐ พรบ.จัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ.๒๕๒๗

๑๑ พรบ.จัดสรรรายได้เงินประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔

๑๒ พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕

๑๓ พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐

๑๔ พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘

๑๕ พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

๑๖ พรบ.ภาษีป้าย

๑๗ พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่

๑๘. ประกาศเทศบาลตำบลสบปราบ เรื่องการกำหนดระยะเวลาลดขั้นตอนเพื่อการบริการประชาชน

๑๙ คำสั่งเทศบาลตำบลสบปราบ เรื่องมอบอำนาจในการลงนามให้แก่รองนายกเทศมนตรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์