12388374_copy.jpg

 2021-06-01_143623_copy_2.png2021-06-01_143623_copy_2_copy3.png

สำนักงานเทศบาลตำบลสบปราบ ๒๒๒ หมู่ที่ ๓ ถ.พหลโยธิน ต.สบปราบอ.สบปราบ จ.ลำปาง ๕๒๑๗๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๔๒๙-๖๒๒๔ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง : saraban@sobprablp.go.th